Ολοκληρωμένη εποπτεία και βελτιστοποίηση διαχείρισης ενέργειας σε εμπορικά πλοία

σκοπός του έργου NEREAS είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη τεχνική λύση για την εποπτεία και την βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας σε εμπορικά πλοία. Για τον σκοπό αυτό, το έργο NEREAS θα αναπτύξει ένα υπολογιστικό σύστημα (πλατφόρμα) για χρήση εν πλω, σε πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο με παράλληλη δυνατότητα χρήσης / παρακολούθησης από τα στελέχη Ναυτιλιακών Εταιρειών στη στεριά. Η πλατφόρμα του NEREAS θα συλλέγει δεδομένα από ένα πλήθος αισθητήρων και θα εκμεταλλεύεται τεχνολογίες και αλγορίθμους «μεγάλων δεδομένων» (big data) για ανάλυση σε πραγματικό χρόνο εν πλω ώστε να επιτυγχάνει:

α) Τον υπολογισμό της βέλτιστης ταχύτητας ή / και διαγωγής ανά περιόδους εντός της κάθε πλεύσιμης ημέρας αναλόγως των καιρικών συνθηκών και την υπόδειξή τους στο πλήρωμα, ώστε, το πλοίο να υπόκειται στη λιγότερη δυνατή κατανάλωση καυσίμου.

β) Την δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης από το πλήρωμα της κατάστασης και απόδοσης του σκάφους και της προπέλας, της Προωστήριας Μηχανής και των Ηλεκτρογεννητριών του πλοίου καθώς και την αποδοτικότερη παρακολούθηση κατανάλωσης καυσίμου.

Το NEREAS υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ-04453)